Tuyển dụng

SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG LÀM THẾ NÀO ĐẠT MỨC THU NHẬP 20 đến 30 triệu/tháng

30 Tháng Sáu, 2021 | 672 Lượt xem
Sinh viên mới ra trường, làm thế nào để kiếm được mức thu nhập 20 – 30 triệu đồng/tháng????
𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝘀𝘂𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗶̃ 𝗴𝗶𝗼̂́𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗮𝘂 𝘃𝗲̂̀ 𝗯𝗮̉𝗻 𝘁𝗵𝗮̂𝗻:
– Tuổi đời non trẻ.
– Kinh nghiệm gần như bằng 0.
𝑅𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜́ đ𝑒̂̉ 𝑐𝑜́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 20 – 30 triệu/tháng 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘𝑖̀ 𝑣𝑜̣𝑛𝑔.
𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝗸𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗹𝗮̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝐚̣𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐧𝐚̀𝐲 𝗻𝗲̂́𝘂 𝘁𝗵𝘂̛̣𝗰 𝘀𝘂̛̣ 𝗯𝗮̣𝗻 𝗰𝗼̂́ 𝗴𝗮̆́𝗻𝗴 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟐 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚𝐮:
𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟏: 𝗕𝗮̣𝗻 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝟬𝟭 𝘁𝗵𝗼̛̀𝗶 đ𝗶𝗲̂̉𝗺.
– Làm một công việc 𝗯𝗮𝗻 𝗻𝗴𝗮̀𝘆.
– Một công việc 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 𝘁𝗼̂́𝗶: Gia sư dạy thêm, hỗ trợ giảng dạy các trung tâm.
– Làm từ 1 – 02 công việc 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘁𝗶𝗺𝗲: Viết 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘁 thuê (nội dung)… giá dao động tới thiểu từ 100k. Có thể thực hiện vào các khoảng thời gian trống ban ngày và đêm muộn.
–>> 𝘉𝘢̣𝘯 𝘴𝘦̃ 𝘤𝘢̂̀𝘯 14 – 16/24 𝘵𝘪𝘦̂́𝘯𝘨/𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘵𝘢̣̂𝘱 𝘵𝘳𝘶𝘯𝘨 𝘤𝘢̀𝘺 𝘤𝘶𝘰̂́𝘤, 𝘴𝘦̃ 𝘬𝘩𝘢́ 𝘮𝘦̣̂𝘵 𝘹𝘦𝘯 𝘭𝘢̂̃𝘯 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘯𝘩𝘶̛𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢̆̉𝘯𝘨 𝘭𝘰 𝘭𝘢̆́𝘮 𝘷𝘪̀ 𝘵𝘶𝘰̂̉𝘪 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘤𝘰́ 𝘥𝘶̛ 𝘴𝘶̛́𝘤 𝘬𝘩𝘰̉𝘦 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘩𝘰̛̀𝘪 𝘨𝘪𝘢𝘯.
𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝟮: Đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗨̛́𝗻𝗴 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗹𝗮̀𝗺 𝗠𝗼̂𝗶 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗕𝗮̂́𝘁 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝘀𝗮̉𝗻.
– Bạn sẽ học nghề trong 02 tuần vừa học và thực hành. Chúng tôi có kiểm tra cuối khóa học xem bạn đã học được những kiến thức gì? và cần đào tạo bổ sung lại những phần hổng nào?
– Đi làm thực tế nếu bạn chăm chỉ làm tối thiểu 𝟭𝟬 𝘁𝗶𝗲̂́𝗻𝗴/𝗻𝗴𝗮̀𝘆 liên tục trong cả tháng thì mức thu nhập có thể từ 𝟯𝟱 – 𝟱𝟬 𝘁𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂/𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴.
– 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐𝑜́ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ 𝑚𝑢̛́𝑐 𝑡ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑚 𝑐ℎ𝑖́ 𝑐𝑎𝑜 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑎́𝑛 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ đ𝑒̂̉ 𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝑡ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̣…
Cách đều mệt, 𝘃𝗮̂́𝘁 𝘃𝗮̉ đ𝗮̣̆𝗰 𝗯𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗿𝗮̂́𝘁 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗲𝘀 trong những tháng đầu tiên nhưng trước khi cố gắng chúng ta phải lựa chọn.
𝐋𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐡𝐨̛𝐧 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠
𝘙𝘢̂́𝘵 𝘷𝘶𝘪 𝘯𝘦̂́𝘶 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘩𝘰̛̣𝘱 𝘵𝘢́𝘤, đ𝘰̂̀𝘯𝘨 𝘩𝘢̀𝘯𝘩 𝘤𝘶̀𝘯𝘨 𝘤𝘢́𝘤 𝘣𝘢̣𝘯 𝘵𝘳𝘦̉ 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘮𝘰̂𝘪 𝘵𝘳𝘶̛𝘰̛̀𝘯𝘨 𝘊𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘺 𝘉𝘢̂́𝘵 đ𝘰̣̂𝘯𝘨 𝘴𝘢̉𝘯 Đ𝘢̣𝘪 𝘛𝘪́𝘯.

ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG CÔNG TY

+ Trụ sở chính: 96 Định Công, Thành Xuân, Hà Nội.

+ Văn phòng Long Biên: 69 Hồng Tiến, Long Biên.

+ Văn phòng Cầu Giấy: Ngõ 45 Trần Thái Tông, Cầu Giấy.

+ Liên hệ Phòng Nhân Sự: 0914805251.

+ Website Công ty: https://batdongsandaitin.vn/

Thông tin ứng tuyển